Meer zicht nodig op rust en duisternis

Vooral aan de randen van de Waddenzee nemen de menselijke activiteiten toe. Denk aan de regio’s rond Harlingen en de Eemshaven, de populaire waddenhavens en de Afsluitdijk waar aan de IJsselmeerzijde een groot windpark is gepland.

Rust en nachtelijke duisternis zijn voor veel diersoorten cruciale voorwaarden om in het waddengebied te kunnen leven. Voor ‘rust’ en ‘duisternis’ bestaat (nog) geen geregelde monitoringpraktijk met vaste afspraken en indicatoren.

Beheerders van het waddengebied moeten hun informatie over rust en duisternis putten uit incidentele en/of subjectieve waarnemingen. Dat is een te beperkte bron voor het signaleren van trends en het onderbouwen van argumenten om beleid te veranderen of maatregelen te nemen.

Groei van het aantal geregistreerde vaarbewegingen en sluispassages bijvoorbeeld kan niet zonder meer worden vertaald in afname van de rust voor dieren.Ook de informatie over duisternis heeft een onduidelijke status. Doordat het in het waddengebied ‘s nachts aardedonker is, ervaren mensen geen lichthinder en ligt er vanuit het beleid nog geen vraag naar monitoring. Maar dieren en vooral trekkende vogels, ervaren het licht aan de randen van het gebied mogelijk anders. Voor het waddenbeheer is het daarom wenselijk om meer zicht te hebben op de effecten van toename van kunstlicht op sommige locaties aan de randen van het gebied.