Plastic deeltjes bedreigen ook de Waddenzee

Goede waterkwaliteit is een basisvoorwaarde voor het behoud van een gezond ecosysteem in het waddengebied. Rijkswaterstaat meet in langjarige meetprogramma’s de chemische en ecologische kwaliteit van het water. In het waddengebied blijven sommige vreemde stoffen hardnekkig boven de toelaatbare concentraties. Deels komt dat door de nalevering van vreemde stoffen vanuit de wadbodem, deels doordat de grote rivieren en het water in de kustzone nog te hoge concentraties van sommige stoffen bevatten.

De aandacht voor plastics in het mariene milieu is in Nederland vooral gericht op de rivieren, de stranden en de open zee. Als onderdeel van een grootschalig onderzoek is in 2013 ook één meting gedaan in de Waddenzee (Dantziggat). De score op die locatie was 770 plastic deeltjes per kilo droge wadbodem. Deze uitslag roept bij beheerders vragen op over de verspreiding van micro- en nanoplastics in het waddenmilieu. Het vermoeden bestaat dat plastic deeltjes zich vanuit de Noordzee vrij over de geulen en platen verspreiden. Het ontbreekt echter nog aan een monitoringprogramma dat de feitelijke situatie in de Noordzee en de Waddenzee aan het licht brengt.

De waddenbeheerders willen over meer gegevens beschikken zodat zij ook in het waddengebied een begin kunnen maken met gerichte maatregelen tegen vervuiling door micro- en nanoplastics.

Het microplastic deeltje op de foto is sterk vergroot. Het meet zeshonderdste millimeter.