Over de basismonitoring: introductie

Bestuurders in het waddengebied werken meer en meer samen bij het afstemmen van beleid en bij het beheer van het gebied. Zij hebben daartoe een Samenwerkingsagenda opgesteld. Een van de belangrijke actiepunten op die agenda is het inrichten van één, voor iedereen toegankelijke bron van informatie over de feitelijke toestand van het waddengebied.

‘De toestand’ is een breed begrip. De zeespiegelstijging valt daaronder, maar ook het zorgwekkende broedsucces van de kluut en de visdief, de zandbewegingen in de buitendelta’s, het dalen van de wadbodem, de waterkwaliteit, de ontwikkelingen in vispopulaties, de primaire productie van algen en zo nog vele tientallen thema’s en onderwerpen.

Voortaan moet het anders

Logisch dat overheden en andere beheerorganisaties in de afgelopen jaren vooral ontwikkelingen zijn  gaan monitoren op het gebied waarvoor ze zelf verantwoordelijk zijn. ‘Dat heeft al veel kennis opgeleverd, maar vanaf nu moet het anders,’ zeggen de partners van de Samenwerkingsagenda. ‘Want als we met vereende krachten optrekken in het beheer van het waddengebied, moeten we ook allen over dezelfde gegevens beschikken, Dat betekent: samen vaststellen welke kennis nog ontbreekt, voorkomen van dubbel werk, alle informatie voor iedereen toegankelijk maken en streven naar de hoogste betrouwbaarheid van monitoringgegevens.’ 

De Basismonitoring wadden wordt nu opgebouwd en zal binnen enkele jaren voldoen aan de gestelde eisen. Nieuwsgierig naar wat in de toekomst met de basismonitoring kan? Blijf dan op de hoogte via de publicaties van het Kernteam basismonitorinig.