Wat is basismonitoring?

Basismonitoring omvat de doorlopende reguliere monitoringprogramma’s van beheerders. Het doel van de basismonitoring is drieledig:

  • omwille van goed beheer inzicht krijgen in de toestand en trends, de kwaliteit en het functioneren van het systeem;  en  in de realisatie van beheer en beleidsdoelstellingen
  • voorwaarden scheppen voor de stap van een op vergunningverlening en uitvoering van wettelijke taken gerichte monitoring, naar effectieve en efficiënte systeemgerichte monitoring
  • centraal ontsluiten en goed toegankelijk maken van monitoringgegevens en van de daaraan ontleende informatie interpretatie/bewerkingen.De basismonitoring helpt de beheerder bij de uitvoering van zijn taken en verschaft gebruikers van het waddengebied informatie.

Vanuit de Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee (SWA)  werken de waddenprovincies, beheerders van de rijksoverheid, maatschappelijke organisaties en enkele grote economische spelers aan de realisatie van een gezamenlijke basismonitoring.”