Werkwijze

De Basismonitoring is het geheel van een compleet, samenhangend, gebruiksvriendelijk en toekomstbestendig meetnetwerk, binnen een cyclisch proces van inwinnen van kennisvragen, verwerken van data en rapporteren van informatie.  De monitoringcyclus begint met de kennisvragen bij beleidmakers en beheerders en gaat een volgende ronde in na de rapportage aan het beleid en beheer. Hierbij ligt een zwaar accent op de wijze waarop de informatiebehoefte bij bestuurders en beleidmakers wordt ingewonnen.

Aansluiting van de monitoring op kennisvragen

Het waddengebied kent een relatief groot aantal besturende en beherende (overheids)organisaties. In een sfeer van groeiende samenwerking zitten ook maatschappelijke en gebruikersorganisaties dikwijls aan tafel. Het ligt dan ook voor de hand alle partijen de Basismonitoring ervaren als een gemeenschappelijke voorziening. Voor het inventariseren van kennisvragen zullen daarom alle partijen periodiek worden geconsulteerd.

In de aanvangsjaren staat de kenniswens van de beheerders centraal. In de periode daarna zal een veranderende maatschappelijke context en het daarop anticiperend of reagerend beleid en beheer regelmatig leiden tot nieuwe vragen voor de monitoringagenda. De invoer van informatievragen verloopt daarom volgens een transparante routine waarbij beleid, beheer, kenniswereld en de maatschappij zijn aangehaakt.

Zo zijn alle betrokken partijen welkom op een jaarlijkse ‘dialoogdag’ over waargenomen ontwikkelingen en mogelijke of gewenste beheermaatregelen. Aan de orde is dan ook de wetenschappelijke borging, de onderzoeksagenda en de advisering over nieuwe monitoringsmethoden.

Samenwerking en efficiëntie bij het inwinnen van gegevens

Het meetnet van de basismonitoring wadden werkt volgens het principe: enkelvoudig inwinnen en meervoudig gebruik van gegevens. Anders gezegd: dubbel werk voorkomen en ingewonnen data geschikt maken voor meervoudige toepassing. Dat impliceert ook dat beschikbare data over het waddengebied zoveel mogelijk met elkaar te combineren zijn. Het Kernteam Basismonitoring werkt daartoe samen nauw samen met de verschillende eigenaren van gegevens en met het Informatiehuis Marien.