Morfologie

Kennis van de dynamiek van erosie, aanzanding, opslibbing, waterstromen en golfwerking is nodig om het wad te begrijpen en goed te kunnen beheren. Kennis van de bodemligging, en vooral van trendmatige veranderingen daarin, zijn van groot belang voor het volgen van de veiligheid van het kustprofiel, voor het opstellen van golf- en waterstandmodellen, voor de scheepvaart en voor biologisch onderzoek. Rijkswaterstaat meet elk jaar de ligging van de kustlijn en in een deel van het waddengebied de hoogteligging van het land en van de onderwaterbodem. Op deze wijze is na elke zes jaar het gehele gebied in kaart gebracht. Deze metingen zijn deel van de Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands (MWTL).

Op plekken waar de kustlijn of een dijk in gevaar is, meet Rijkswaterstaat vaker om de veranderingen op de voet te kunnen volgen en te kunnen ingrijpen als dat nodig is. Daarnaast meet Wageningen Marine Research sinds 1960 in 25 vaste meetvakken de opslibbing van de Friese en Groningse kwelders voor het vaststellen van langjarige trends.

Maar er is meer. De versnelde zeespiegelstijging en de daling van de wadbodem roepen vragen op over de toekomst van het waddengebied. Veiligheid van waddenbewoners en het behoud van het werelderfgoed op de lange termijn zijn zwaarwegende motieven om morfologische veranderingen extra nauwlettend te monitoren. Om in de toekomst de juiste beheermaatregelen te kunnen nemen, is een dieper inzicht nodig in de processen binnen het zandige systeem van het kustfundament, de zeegaten en de geulen en platen achter de eilanden.

De onderstaande meetprogramma’s zijn nu al te raadplegen. Ze zijn bijeengebracht door een inventarisatie van WaLTER. Een klik op de titels brengt u naar het dataportaal van de website WaLTER. Daar vindt u alle beschikbare gegevens over het betreffende monitoringprogramma, inclusief een link naar specifieke gegevensbronnen.

Hoogtegegevens zeebodem en onderwateroevers 

Fysische kenmerken van de bodem: erosie en sedimentatie

Kwelderhoogte en opslibbing Friese Wadden, Dollard en Breebaart 

Kwelderhoogte en kwelderareaal Waddenzee