Wadden in Beeld 2017 is uit

Voor het derde jaar achtereen is het boekje ‘Wadden in Beeld’ verschenen. Het boekje bevat een breed overzicht van ontwikkelingen in het Waddengebied per jaar, in dit geval over 2017. Het rapport is naast de waddenprofessional bedoeld voor een breed publiek. In deze online editie (pdf, 10 Mb) zijn links opgenomen naar de informatiebronnen. Eventueel nog niet werkende links worden zo snel als mogelijk gerepareerd.

Dit jaar komen vaste rubrieken als levende natuur, kernwaarden, morfologie en sociaaleconomische aspecten aan bod, en is er aandacht voor specifieke zaken die in 2017 hebben plaatsgevonden. Denk dan bijvoorbeeld aan de bescherming van het vogeleiland Griend, de grootschalige rampenoefening in september en de terugkeer van de Platte Oester.

'Wadden in Beeld' is een uitgave van het Opdrachtgeverscollectief Beheer Waddenzee (OBW). Daarin werken het rijk, de provincies, de gemeenten en de natuurorganisaties aan een beter beheer van de Waddenzee met de Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee.

Wadden in Beeld verschijnt in een beperkte druk. Het boekje is op donderdag 17 mei 2018 door OBW-voorzitter Erica Slump van Rijkswaterstaat uitgereikt aan de voorzitter van het Regiecollege Waddengebied Bas Eenhoorn tijdens de Waddenconferentie in Leeuwarden.

De online editie van Wadden in Beeld 2017 (pdf, 10 Mb)

Het volledige bronnendocument (pdf, 527 Kb)

Wadden in Beeld 2016 beschikbaar

Na de primeur van vorig jaar is de tweede uitgave van het jaaroverzicht Wadden in Beeld 2016 (9 Mb, met links naar brondocumenten) gepubliceerd en aangeboden aan Bas Eenhoorn, voorzitter van het Regiecollege Waddengebied. De publicatie biedt een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van levende natuur, het beheer en het gebruik van werelderfgoed Waddenzee over het jaar 2016. Bovendien worden over vele onderwerpen langjarige cijferreeksen gepresenteerd, waardoor trends zichtbaar worden. Ten opzichte van de vorige uitgave is deze keer ook informatie opgenomen over maatschappelijk en economisch gebruik. Deze ‘signalen vanuit het beheer’ vormen een belangrijke bron van informatie voor het bijstellen en aanscherpen van de gemeenschappelijke basismonitoring in de Waddenzee.

Samenwerking beheerders
Het doel van de gezamenlijke beheerders is om binnen enkele jaren op te treden ‘als waren zij één beheerder’. In Wadden in Beeld 2016 worden duidelijke voorbeelden aangehaald die het groeiproces daar naartoe illustreren. Er wordt onder meer melding gemaakt van samenwerking tussen natuurorganisaties en overheden via gezamenlijke beheerplannen, voorbereiding op eventuele calamiteiten en de organisatie van werkgemeenschappen met onderzoekers en gebruikers. Heel tastbaar is het gebruik van elkaars schepen, de uitwisseling van medewerkers voor specifieke taken, en de aanwezigheid van de wadwachters en de bemanning van de Waddenunit.

Enkele opvallende trends

Overwegend groei in de waddenzeehavens
Er zit groei in de meeste waddenhavens voor de zeevaart en de visserij. Ook in 2016 zette een al eerder opgaande lijn door in aantallen ontvangen schepen, tonnages overslag, toegevoegde waarde en werkgelegenheid.

Kluut model voor afname broedvogelpopulaties
Het aantal broedparen van de kluut daalt sinds de jaren 90 van de vorige eeuw. Het huidige aantal ligt ver onder de instandhoudingsdoelstellingen die voor Natura 2000 zijn geformuleerd. Ook andere broedvogelpopulaties dalen, vooral die van scholekster, kokmeeuw en noordse stern.

Wandelende zandplaat beperkt gebruik waddengeul
In prachtige gedetailleerde illustraties van de wadbodem is de drempelvorming te zien van de platen en geulen tussen Ameland en Schiermonnikoog. Een cyclus die zich steeds weer herhaalt en waarin het Westgat zich ook weer vanzelf verdiept. De drempelvorming veroorzaakt bij harde wind en tegenstroom hoog oplopende golven, die de bruikbaarheid van de geul beperkt.

Wadden in Beeld is een jaarlijkse uitgave van het Kernteam Basismonitoring van de Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee. Hierin werken samen: het ministerie van I&M/Rijkswaterstaat, het ministerie van EZ, de natuurorganisaties binnen de Coalitie Wadden Natuurlijk, de provincies Groningen, Fryslân en Noord-Holland, de NAM, Groningen Seaports, de Waddenacademie en (voor deze uitgave) de Waddeneilanden, met ondersteuning van het Programma Rijke Waddenzee.

Publicatie ‘Wadden in Beeld’ beschikbaar

In ‘Wadden in Beeld’(pdf, 5 Mb) hebben de verschillende beheerorganisaties de meest opvallende trends en ontwikkelingen in het Waddengebied in de loop van 2015 in beeld gebracht. Deze signalen vormen een belangrijke bron voor het bijstellen en aanscherpen van de basismonitoring in de Waddenzee. Al geruime tijd was dit een wens van het Regiecollege Waddengebied. Wadden in Beeld 2016 verschijnt in het voorjaar 2017.

Het rapport biedt een breed overzicht van uiteenlopende ontwikkelingen. Door zijn compacte vorm en de beperking tot hoofdlijnen is het niet alleen goed leesbaar voor de waddenprofessional maar ook voor ieder ander met belangstelling voor het waddengebied. Op meerdere plaatsen kan de lezer vanuit de pdf doorklikken naar achterliggende brondocumenten.
De meest opvallende constateringen in de editie 2015 hebben te maken met rust en duisternis, de primaire productie (algengroei, het begin van de voedselketen) en de verspreiding van micro- en nanoplastics.

'Wadden in Beeld' is een uitgave van het Opdrachtgeverscollectief Beheer Waddenzee (OBW). Daarin werken het rijk, de provincies, de gemeenten en de natuurorganisaties aan een beter beheer van de Waddenzee met de Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee. De samenwerkingsagenda kent 24 actiepunten waaronder het verbeteren van de basismonitoring.

'Wadden in Beeld' is in beperkte oplage gedrukt en staat online op Waddenzee.nl (pdf, 5 Mb). In de digitale versie zijn koppelingen opgenomen naar relevante achtergronddocumenten en het brondocument van IMARES met de geordende meetgegevens.