Eems-Dollard slibmonitoring

Het water van het Eems-Dollard estuarium bevat zoveel zwevend slib, dat gebrek aan zonlicht een normale algengroei belemmert. Er is dus weinig primaire productie en daardoor een slecht ontwikkelde voedselketen in het gebied. Een ander probleem is het gebrek aan de geleidelijke overgangen die een estuarium kenmerken. Deze twee problemen worden door rijk en regio aangepakt in het meerjarenprogramma Economie en Ecologie in Balans. Monitoring van de effecten van de maatregelen is van groot belang voor eventuele vervolgstappen tot 2050. Maar de verschillende meetnetten in de grensregio vormen geen samenhang. De Waddenacademie heeft een blauwdruk gemaakt voor een overkoepelende, integrale monitoring in het Eems-Dollard estuarium. Bij de start van uitvoeringsfase 2016-2020 van het meerjarenprogramma bespreekt het programmabureau met het Kernteam Basismonitoring hoe deze blauwdruk is toe te passen. Voor de verdere ontwikkeling van de Basismonitoring in het hele waddengebied kan deze ervaring veel leerstof bieden.

Foto boven: de ministeries van IenM en EZ, Groningen Seaports, Natuur- en Milieufederatie Groningen, Samenwerkende bedrijven Eemsdelta, Coalitie Wadden Natuurlijk en de provincie Groningen sloten in januari 2014 een samenwerkingsovereenkomst ter verbetering van de kwaliteit van het Eems-Dollardestuarium.